27 พ.ย. 2557 | 12:13 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

กรมราชทัณฑ์...

25 พ.ย. 2557

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ร...

กรมประชาสัมพันธ์...

25 พ.ย. 2557

กรมประชาสัมพันธ์เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตร...

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ...

24 พ.ย. 2557

งานราชการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบราชการ รับบุคคลภายนอกเป็น...

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม...

24 พ.ย. 2557

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงา...

กรมชลประทาน...

24 พ.ย. 2557

กรมชลประทานเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับ...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...

24 พ.ย. 2557

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัต...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษ...

21 พ.ย. 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อ...

ตำรวจสัญญาบัตร (450 อัตรา)...

21 พ.ย. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบจากบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำ...

กทม

21 พ.ย. 2557

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) ครั้งที่ 2/2557 และครั้งที...

กรมทางหลวงชนบท...

18 พ.ย. 2557

กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต...

18 พ.ย. 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกา...

กรมยุทธการทหารบก...

17 พ.ย. 2557

กรมยุทธการทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัคร...

อบจ.

14 พ.ย. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ...

ก.พ

14 พ.ย. 2557

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เสมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดสอบ กพ รอบพิเศษ...

อบต.บ้านด้าย...

13 พ.ย. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย, โป่งผา, โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีย...

กรมสรรพสามิต...

12 พ.ย. 2557

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้ว...

กรมที่ดิน

22 พ.ย. 2557

กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 92 อัตรา รั...

กรมศุลกากร

11 พ.ย. 2557

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -11 ธ.ค. 2557 ศุลการั...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 15 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 22 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 24 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 43 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 295 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณหา ขา,หัว และ ตัวของสัตว์

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง การทำงาน

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง กำไร - ขาดทุน

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)กฎหมายลักษณะพยาน

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)ภาษาไทย

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.กำธร

(Test)กฎ ก.ตร.

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/3

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 3/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 2/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/2

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 1/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 1 topic
  • 0 replies