19 ธ.ค. 2557 | 15:43 น. 080-188-8832 , 081-442-2801

กรอกรหัสเติมเวลา

ถ่ายทอดสดติวนายสิบตำรวจ

2 ส.ค. 2557 | 10:00 - 17:00

กองทัพอากาศ...

19 ธ.ค. 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 621 อัตร...

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง...

19 ธ.ค. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัต...

นักเรียนนายสิบทหารบก...

19 ธ.ค. 2557

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำ...

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม...

19 ธ.ค. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัต...

กรมศุลกากร

17 ธ.ค. 2557

กรมศุลกากรเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34...

กรมการท่องเที่ยว...

16 ธ.ค. 2557

กรมการท่องเที่ยวเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตร...

กรมการบินพลเรือน...

15 ธ.ค. 2557

กรมการบินพลเรือนเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตร...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก...

15 ธ.ค. 2557

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารั...

งานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสา...

13 ธ.ค. 2557

งานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห...

สำนักงาน ป.ป.ช....

11 ธ.ค. 2557

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบราชการ 19ธ.ค.-15 ม.ค. 57 เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าร...

สำนักงาน ก.พ.ร....

11 ธ.ค. 2557

สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา...

ธกส.

15 ธ.ค. 2557

ธกส.เปิดสอบบรรจุ 2,000 อัตรา ((สอบต้นเดือนม.ค.2558))...

อบจ.ระยอง

9 ธ.ค. 2557

อบจ.ระยอง เปิดสอบ 103 อัตรา - สมัคร 16 – 26 ธันวาคม 2557...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเ...

9 ธ.ค. 2557

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสมัครสอบเพื่อบร...

การประปาส่วนภูมิภาค...

8 ธ.ค. 2557

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 52 อัตรา และข...

พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลต...

8 ธ.ค. 2557

กำหนดการรับสมัคร พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลตำรวจ ปี 2558 จำนวนมาก...

กรมสรรพาวุธทหารบก...

3 ธ.ค. 2557

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชก...

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ...

3 ธ.ค. 2557

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำ...

อ.เจี๊ยบ

เปิดสอนแล้ว 0 รายวิชา

อ.อัศม์เดช

เปิดสอนแล้ว 14 รายวิชา

อ.อรัญญา

เปิดสอนแล้ว 26 รายวิชา

ครูบุ๊ง

เปิดสอนแล้ว 24 รายวิชา

ภาษาไทย

อ.กำธร

เปิดสอนแล้ว 41 รายวิชา

อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เปิดสอนแล้ว 297 รายวิชา

จัดทำหลักสูตรกวดวิชาวิทย์ คณิต ประถม-ม ปลาย และกวดวิชาโดยเน้นเทคนิคการ...

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ดอกเบี้ย ข้อที่ 1 ep.2

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ดอกเบี้ย ข้อที่ 1 ep.1

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง ผลบวกและผลต่างตัวเลข

ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง จำนวนเสา,ระยะห่างระหว่างเสา

ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ภาค ก. กทม.

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

เทคนิคการคำนวณ เรื่อง อายุ

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 4

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 3

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.อรัญญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.กำธร

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 1)

ติวสอบตำรวจ

ผู้สอน : อ.กำธร

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 2)

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามาชิกสามารถติดตามวิชาใหม่ๆ ได้จาก topbright เร็วๆนี้

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/3

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 3/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 2/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 1/2

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 1/1

ภาค ข. เฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ผู้สอน : อ.วรกฤต (จอมเทคนิค)

(Test) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

หลักสูตรข้าราชการ

พูดคุยเกี่ยวกับหลักข้าราชการ

หลักสูตรหน่วยงาน

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ
  • 1 topic
  • 0 replies